Nezařazené

Beseda Adra Klubu zdraví

Pozvánka na Eku „fajer“

Sobota 12.května 2019

Sobotní bohoslužba se dnes konala ve Vsetíně pro všechny 3 naše sbory. Důvodem byla velmi vzácná návštěva. Měli jsme jedinečnou příležitost seznámit se s osobním svědectvím kazatele Vítězslava Chána k dílu ženy, o které církev adventistů věří, že obdržela od Boha dar proroctví – E.G.White. Žila v období, kdy byla současnicí prvních věřících adventistů. Převážná většina z nich poznala, že se skrze ni v církvi projevoval duch proroctví, ale již za jejího života se našli i její odpůrci. Nejinak tomu je v dnešní době.   Vítek na Valašsko přijel už v pátek, kdy nám v podvečer uspořádal první z několika besed – Jak číst a vykládat spisy E.G.White.

Sobotní školu na téma Královská milostná píseň jsme probrali s Pavlem Kostečkou. Nejprve jsme shlédli video Hope TV s bratrem Dymáčkem a následně jsme shrnuli důležité myšlenky. Kázáním nám posloužil bratr Chán, v současné době působící ve Vamberku. Název kázání byl „Tři přístupy k Bibli  a EGW„.  Poté následoval společný oběd, který pro nás připravily sestry ze Vsetína. Většina z nás využila přestávky ke krátké procházce na sluníčku. Odpoledne jsme měli možnost zaposlouchat se do dvou přednášek bratra Chána – jak jinak než na téma EGW – Proč si vážit dar proroctví ve 21.století?   E.G.White pod palbou. Bratr Vítek má dar každou dokládat každý závěr pomocí příkladů a jeho výklad se poslouchá velmi dobře. Besedy byly zakončeny dotazy z řad posluchačů a chvílemi byla diskuze značně vášnivá. Každopádně besedy byly pro nás přítomné velmi poučné.

Upozornění

V sobotu 11.května 2019 se sejdeme na společné bohoslužbě ve Vsetíně.

Bohoslužba bude součástí programu V.Chána na téma EGW.

Přednášky se uskuteční v modlitebně CASD Vsetín:

– v pátek 10.5.2019 v 18.30hod

– v sobotu v rámci bohoslužby

– v sobotu po obědě v rámci odpoledního programu bohoslužby

Výsledek obrázku pro Vítězslav Chán

Sobota 4.května 2019

Májové sobotní ráno nás sice přivítalo slunečními paprsky a naladilo nás do usměvava, ale v průběhu dne se k nám vrátily mraky a mrholení. Díky Pánu za to, vody je opravdu třeba. Jen ten sníh, který nám meteorologové slibují, by mohl zůstat v nebeské peřině.

Příchozí do modlitebny vítaly tóny křesťanských písniček a nové zářivky nad kazatelnou 🙂 . Ty staré nás minulý týden trošičku postrašily maličkým lokálním požárkem zřejmě v důsledku výbuchu kondenzátoru. Úvodní video z cyklu Line age nás seznámilo s odjezdem 150 věřících z malé anglické vesničky na lodi Mayflower v roce 1620 do Ameriky, kam přinesli protestantskou víru. Poté jsme se pustili směle do studia sobotní školy s Petrem Chárou. I když se obával, že téma Slova moudrosti pro rodiny nejsou pro něho, vedl nás velmi dobře. Téma bylo hodně diskutováno. Je vidět, že se zamýšlíme nad problémy, které jsou živé a aktuální v každé rodině.

Mládež dnes nebyla přítomna, protože odjela do Zlína na Múzičku. Sami mladí si vybrali a nacvičili písničky. Kéž jim Pán požehná a přinese jim do srdíček radost při chválení našeho Stvořitele.

Slovíčko Ivy Burešové nám připomnělo pomocí příběhu o krásné dívce Agape a jejích 7 nápadnících, že pro dosažení Boží milosti a spasení je nutná nejen víra, nejen činy, ale i studium, rozvaha, sobotní odpočinek, modlitba a odevzdání se Pánu.

Kázáním nám posloužil bratr Jiří Loder, který se zamýšlel nad prvními otázkami zaznamenanými v Bibli. Které to byly? Dočtete se v přepisu kázání.

Po ukončení oficiální části bohoslužby se ještě konalo malé členské shromáždění, jehož předmětem bylo odsouhlasení působení stávajících služebností na další jeden rok. Kéž nás Pán vede a naše práce je přínosná pro celý sbor.

Sobota 27.dubna 2019

Tak už je to tady. Náš milý kazatel Pavel Kostečka nás vbrzku opustí a vydá se nejprve za velkou louži a hned poté se stane kazatelem v novém působišti. A protože chceme vyjádřit, jak nám přirostl k srdci, připravili jsme mu malé rozloučení. Ale až po bohoslužbě.

Video Line age nám osvětlilo protestantský Svátek vater slavený v Anglii, který nám dosud nebyl známý. Sobotní školou nás provedl Bohumil Mroček. Probírali jsme téma Osamělost. Shrnutí úkolu najdete výše. Mládež se sestrou Burešovou se zamýšlela nad Boží pravdou. Jak to, že některé zcela zcestné teorie dokládají jejich autoři Biblí? Jak to, že některým veršům z Písma nerozumíme? A kdy se nám jejich význam objasní? To byly otázky, které mladí řešili.

Před kázáním jsme si vyslechli slovíčko, ale tentokrát nám posloužila Adélka Vráblová. Pověděla nám příhodu, kterou prožila s Pavlem Kostečkou na vodáku a na jejím základě nám připomenula, že jak důležité je důvěřovat v každé situaci našemu Pánu a spoléhat na Jeho záchrannou paži.

Své poslední kázání v našem sboru jakožto kazatel měl dnes právě Pavel Kostečka. A byla to opravdu krásná tečka za jeho působením u nás.

Odpolední část dne jsme věnovali Pavlovi. Rozloučili jsme se s ním, tak jak to odpovídá naturelu našeho sboru – promítli jsme mu prezentaci z fotek, které dokumentovali jeho působení u nás, Ondrášek zakrál krásné fanfáry, zazpívali jsme mu písničku složenou právě jen a jen pro něho. Obdržel krásnou kytici i věcný dar na památku na nás. No a poté jsme se odebrali do sborové místnosti, kde jsme si užili velmi bohatou hostinu a Pavlovi předali maxi dort. Že bude všem chybět, zvlášte dětem, jsme pochopili při pohledu na sborovou zahradu…

 

Bůh tě, Pavle, provázej na tvých dalších cestách.

 

Beseda Adra Klubu zdraví

Sobota 30.dubna 2019

Poslední březnová sobota nám přinesla také poslední úkol probírající knihu Zjevení a čekala nás památka Večeře Páně.

Úkolem nás provedl František Tomanec. Zjevení není jednoduchá kniha na pochopení. Nicméně celým studiem se vine jako červená nit ujištění, že Pán má události posledních dnů ve své moci a Jeho děti se nemusí konce obávat. Vždyť nás čeká věčné království a nekončící společenství s naším Otcem. Vše zlé pomine, satan bude zničen a s ním všichni a všechno nedobré. A to je úžasná zpráva.

Mládež si v sobotní škole  připravovala velikonoční besídku spolu s Ivou Burešovou. Co si připravili je zatím tajemství. Ale jistě budou mít úspěch.

Kázáním nám posloužil bratr Pavel Kostečka. Téma korespondovalo s nadcházejícím obřadem Večeře Páně a zamýšlelo se nad posledními slovy Pána.

Památku Večeře Páně sloužil bratr Jiří Loder. Tak jako náš Pán umýval nohy svých učedníků, tak jsme my umyli nohy svým spolubratřím. Následné přijímání chleba a vína nám připomnělo oběť, kterou pro nás Ježíš podstoupil.

 

Sborové foto 2019

Ekuvýšlap v neděli 24.března 2019

Sobota 23.března 2019

Náš Pán nám požehnal sluníčkovým počasím a teplotami velmi vysokými na toto období. První jarní den je za námi, v záhoncích začínají zářit kytičky, objevili se dokonce i motýli a berušky. Díky za tu nádheru, Bože.

Po dalším dílu seriálu Line age zasedl před shromáždění kovaný učitel Sobotní školy Petr Chára a i když ho jímaly obavy nad náročností tématu, kapitolou Soud nad Babylonem nás provedl velmi dobře.

V poslední době budou velmi intenzivně působit démoni, kteří se budou snažit co nejvíce napodobit Boží jednání. Jejich činnost bude úspěšná ve snaze sjednotit bezbožníky při přípravě na boj proti Božímu věrnému ostatku. Šestá rána však způsobí symbolické vyschnutí řeky Eufrat, symbolizující konec masivní podpory Babylonu – spojení politicné a náboženské moci, protože zklamaní lidé se v hněvu obrátí proti němu. Poslední rána se odehraje za obrovského hromobití a zemětřesení. Babylon bude rozbit.

Po slovíčku Ivy Burešové o požehnání pro ty, kteří pomáhají slabým a bezmocným nám mládež opět krásně zazpívala.

Bratr Marek Wagner se s námi ve svém kázání zamýšlel nad zdánlivě jednoduchým příběhem o Samsonovi. Chovat se dle principu „vidím – chci“ nevede k ničemu dobrému. Přestože stále opakujeme své chyby, náš Bůh má s námi trpělivost a nezavrhne nás. Možná nechá nás padnout až na dno, ale neopustí nás a při sebemenším náznaku obnovení naší pokory a lásky se k nám znovu přizná.

 

Sobota 16.března 2019

A zase ten Miloš 🙂 . Vedení sobotní školou mu jde, takže proč ne? Zaberme se s ním do studia dalšího oddílu knihy Zjevení, který zní tentokrát trochu děsivě – Sedm posledních ran.

V době, kdy začnou dopadat na zemi, budou již lidé rozhodnuti buď pro Boha, nebo pro Babylon. Věrný Boží lid zvítězil nad dravou šelmou, nesklonil se před jejím obrazem a nenechal se označit číslicí jejího jména. Proto je před sedmi ranami chráněn. Při druhém příchodu Ježíše Krista budou tito lidé proměněni a místo smrtelného těla oblečou nesmrtelnost.

Po slovíčku Ivy Burešové nám posloužl kázáním z Božího slova bratr Jaromír Juřínek. Zamýšlel se nad malými lidskými osudy a nad tím, jak moc jsou pro Boha zajímavé.

 

Sobota 9.března 2019

Už se nám to jaří ! Kočičky začínají k přeukrutné radosti všech alergiků vykvétat, vzduch začíná vonět a celá příroda se probouzí. Taková rána jsou velmi nabíjející.

Po tradičním úvodním videu z řady Line age jsme se s usilovností sobě vlastní pustili do studia knihy Zjevení s Bohumilem Mročkem. Tématem dnešního úkolu bylo Večné evangelium. Na konci času bude satan tak úspěšný, že se svět rozhodne uctívat šelmu a přijmout její znameí. Ve stejnou dobu bude celý svět svědkem mohutného hlásání evangelia, které se nedělo od doby Letnic. Bůh sešle své varovné poselství obyvatelům země, každé rase, každému národu, kmeni i jazyku. Bůh nechce, aby někdo zahynul. Základem věrnosti Bohu se stanou především první čtyři přikázání. Doba konce bude příznačná morálním úpadkem a odklánění se protestantských církví od Biblických pravd.

Po slovíčku Ivy Burešové nám mládež zazpívala a potom už jsme se zaposlouchali do kázání Martina Mikláše. Pomocí Písma nám vysvětlil, jak důležité je vytěsnit ze své hlavy špatné myšlenky, abychom měli místo pro ty dobré, pozitivní, duchovní.

 

Sobota 2.března 2019

Dnešní shromáždění bylo ve znamení žen, a to kvůli blížícímu se svátku MDŽ. Naše Sobota žen korespondovala také s celocírkevní Sobotou modliteb žen. A byl to moc pěkný den.

Lavice dnes překypovaly mládím. To proto, že nás navštívila nás pětice slečen, zatím neznámých, ale ony se jistě představí.

Aby ve všem rezonovala žena, také video Line age dnes mluvilo o ženě – Mary Jonesové. Neváhala jít 45km bosa a pěšky do městečka, aby si za uspořené peníze koupila Bibli, po které toužila. Její čin dal podnět k založení Britské Biblické společnosti, Americké Biblické společnosti a k ještě většímu působení misionářů na dálném východě.

Sobotní školou nás provedla Anna Petrovičová. Studovali jsme téma Satan a jeho stoupenci. Zjevení 13.kap. detailně popisuje satanovy útoky během křesťanských dějin. Satan při nich využíval dvou spojenců, kteří jsou zobrazeni jako šelmy. Na konci času se satan a obě šelmy sjednotí, aby se postavili na odpor Božím vykupitelským aktivitám a získali si oddanost světa. Bible nám ukazuje, co nás na konci dějin čeká. Nesděluje nám však každý detail. Buďme proto opatrní ve výkladu budoucích událostí.

Slovíčko před kázáním měla žena Květa Tyšerová a opět o ženě – Florence Nightingalové, která žila v polovině 19.století. Stala se i přes protest rodiny zdravotní sestrou. Byla obětavá a empatická. Po Krymské válce bojovala Florence proti únavě, špatné výživě a životním podmínkám hlavně s pomocí hygienických opatření jako je pravidelná výměna ložního prádla, adekvátní osvětlení, pravidelné větrání, zdravější strava a lepší jídelní vybavení. Zároveň podporovala aktivitu nemocných a zlepšení dodávek léčiv. Všechna tato opatřením přinesla větší šance na uzdravení zraněných a nemocných vojáků. Tato žena významnou měrou pozvedla úroveň zdravotnictví v Anglii.

Po slovíčku se nám představily naše návštěvnice. Zazpívaly nám několik krásných písní oslavujících Boha a potom se nám představily jednotlivě. Všechny dívky byly účastnice aktivity Jesus for you (JFY), díky níž se zúčastnily pouliční evangelizace v rlzných městech. Vyprávěly nám o svých zkušenostech a moc nás potěšilo vidět, jak mladí milují Ježíše a pracují pro něho.

Kázáním z Božího slova nám posloužil bratr Loder. A téma? Opět žena. Hovořeno bylo o nejznámější žene Nového zákona – Marii a nejznámějším muži Starého zákona – Mojžíšovi.  Bratr se zamýšlel nad tím, jak reagovala Marie, matka Ježíše na Boží povolání v porovnání s reakcí Mojžíše. Přepis hledejte v Archivu kázání.

Krásným závěrem dnešní bohoslužby byly rudé růže předané všem přítomným ženám k MDŽ od našich mužů. Děkujeme 🙂 .

Sobota žen

Sobota 23.února 2019

Hurá ! Prázdniny ! Opakovali si naši mládežníci, kteří si mohou celý týden odpočinout od školy a věnovat se příjemnému nicnedělání, sportování, výletům a svým kamarádům. Také přítomní učitelé vypadali dnes hned nějak spokojeněji 🙂 . Škoda že tuto vymoženost si nemohou užívat všichni.

Prázdniny se ovšem netýkají učitelů sobotní školy a školky. Ti se naplno vrhli do studia daného tématu. Pro dospěláky to byla část nazvaná Poražený nepřítel a úkolem nás provedla Květa Tyšerová. Studovali jsme Zj 12.kapitolu popisující snahu satana uspět v boji s Bohem. Je odhodlán udělat všechno proto, aby zničil církev a její poselství v závěrečné době. Jediná naděje církve spočívá v Kristu.

Mládež s Ivou Burešovou studovala Real Time – úkol o tom, kdo je dokonalý, o odpuštění, o zdánlivé slabosti člověka, který odpustí. Téma je pro mladé dnešní doby velmi důležité.

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové vyprávělo o snu jednoho staršího, dříve velmi nepříjemného muže, dnes milého a usměvavého. Zdálo se mu, že táhne těžký kříž ke Svatému městu. Aby si ulehčil práci, kus kříže si uřezal. Jenže právě tento kousek mu chyběl, když si chtěl z kříže udělat most, aby se dostal přes příkop do Svatého města stejně jako ostatní. Spadl do příkopu a kdyby ho nezachránila ruka Ježíše, zemřel by. On prošel cestu s těžkým křížem na zádech před námi a zná naše problémy a soužení. Nabízí nám svou pomocnou ruku. Je na nás, zda ho chceme následovat a pomoc přijmeme, zda chceme být Jeho obrazem – vlídní, usměvaví, laskaví.

Tématem kázání bratra Lodera byl druhý příchod Pána Ježíše, takže mládež nám zpříjemnila dopoledne písničkou právě o této tolik očekávané události.

Beseda Adra Klubu zdraví 7.března 2019

Beseda v kavárně Tucan o Východní Ukrajině

Dnes se uskutečnila další z besed Adra Klubu zdraví a Zdravého města Valašské Meziříčí, ovšem v nových prostorách čítárny Café Tucan ve Valašském Meziříčí. Setkali jsme se s pastorem a  pracovníkem křesťanské humanitární organizace Nehemia Jiřím Hanákem. Čítárna praskala ve švech, prostředí bylo vemi příjemné a povídání dojemné a zajímavé. Nová etapa besed začala. Kéž nám Pán požehná a použije si je také pro misijní působení.

Sobota 16.února 2019

Jaro je tu ! První sněženky vykvetly, ještě ani sníh neopustil valašské kopce. Ptáčci nás doprovázeli radostnou písničkou po cestě do modlitebny a nám bylo hned veseleji.

Dnešní sobotu jsme uvítali návštěvu ze sboru Opava, která nás velmi potěšila. Věříme, že se u nás cítila dobře a že nás opět navštíví.

Sobotní školou s velmi těžkým tématem – Sedm polnic – nás provedl Pavel Pimek. Tentokrát jsme se skutečně zapotili :-).

Slovíčko před kázáním Ivy Burešové nám přiblížilo svátek zamilovaných, jeho historii a osvětlilo nám, že u kněz Valentýn nezaplatil svým životem ani tak za uzavírání tajných sňatků milenců, ale za svou víru v jediného Boha.

Kázání z Božího slova Pavla Kostečky hovořilo o jedné z předních veroučných otázek naší církve – o sobotě jakožto dni odpočinku a společenství s Bohem.

 

Video – dopoledne s Adrou

Zde se můžete podívat na videozáznam dopoledne s Adrou.

ZDE

 

Zde je reportáž Regionální televize o zmíněné události.

REPORTÁŽ