Období obtíží.

Kaz. 3,8. – Je čas boje a čas pokoje. I ty nejlepší rodiny občas procházejí obdobím potíží a konfliktů. V Novém zákoně nacházíme opakované výzvy, abychom žili v klidu a v harmonii s druhými, byli trpěliví, shovívaví a soucitní. Samozřejmě, snadněji se to řekne, než udělá. Zamysleme se nad některými radami, které nám pomůžou uklidnit období obtíží.

Konflikt. Existují dva principy, které nám mohou pomoci vyhnout se nebo předejít konfliktům s lidmi. Podívejme se na třísku ve svém oku hodně zblízka a na třísku v oku druhého z co největší vzdálenosti. „Prozíravost činí člověka shovívavým, promíjet přestupky je jeho ozdobou. (Př. 19,11.) Kéž bychom všichni pamatovali na to, že „začátek hádky je protržení hráze, raději přestaňme, než spor propukne!“ Místo toho je dobré v rozhovoru s partnerem problém jasně pojmenovat a naplno se věnovat jeho řešení. V diskusi vzpomeňme všechny hezké chvíle, že nám na partnerovi záleží, …  uvažujme o jeho slovech. Až potom navrhněme řešení, které by bylo k prospěchu všech zúčastněných.    

I ta nejlepší manželství se čas od času ocitnou v potížích a zachvátí je konflikty. Každý z nás se potřebuje naučit odpouštět. Přijměme chyby svého partnera. Modleme se za něj. V pokoře mu nabídněme odpuštění.

Hněv a konflikty. Každý z nás v určitých situacích pociťuje vnitřní nesouhlas a rozčarování s chováním partnera. Kaz. 7,9. Radí, abychom nebyli snadno popudliví k hněvu. Pokud nás něco trápí, modleme se za ty, kteří nás zraňují nebo nám ubližují. Odpouštějme jim a staňme se pro ně požehnáním. Možná máme pro svůj hněv dobrý důvod. Nepopírejme svůj hněv a ani se ho nesnažme omlouvat. Apoštol Pavel radí: „Nedej se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. (Ř 12,21.)

Hádky, zneužívání, ovládání a manipulace. Neřešené konflikty a přetrvávající hněv přerostou do ničivého vztahu plného násilí v nejrůznějších podobách – v naprostém rozporu s Božským principem nesobecké lásky. Žádná vlastnost lásky nás nevede k tomu, abychom zavírali oči a akceptovali násilí – a to v žádné formě ani podobě. Násilníci jsou často poměrně obratní a manipulativní a dosáhnou toho, že se jejich oběti cítí odpovědné za své utrpení. Nikdo si nezaslouží, aby ho někdo jiný zneužíval.    

Odpuštění a klid. Mt. 7,12. „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi;“ Žid. 12,14. „Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.“ I když někdy z naší strany uděláme vše, co je možné, někteří lidé, kteří nám ublížili, nebudou naslouchat a nebudou ochotni se změnit. Někteří se omluví, jiní to však odmítnou. Odpuštění je základním krokem řešení sporů. Boží nepřítel mezi nás s oblibou postaví vysokou zeď a různé překážky. Odpuštění je naše vědomé rozhodnutí. Když se proviníme my sami, měli bychom se pokusit narušený vztah napravit. Znamená to, že potřebujeme vyvinout iniciativu, zajít za člověkem, kterému jsme ublížili a vyjádřit lítost nad svým chováním a vzniklou situací a poprosit o odpuštění.

E.G.White v knize Adventní domov (AH 195,196) napsala: „Domov musí být místem nejčistších a nejvznešenějších citů. Každý den vytrvale usilujte o klid, soulad a štěstí. Je důležité vymýtit vše špatné, co se do našeho srdce snaží zasít satan – závist, žárlivost, podezírání, pomluvy, předsudky, sobectví, lakomství a marnivost. Och, kolik lidí pěstuje jedovaté rostliny, které udusí vzácné plody lásky a pošpiní duši člověka.“ Potlačme hněv, a náš partner nám nebude mít co odpustit.

Ve shrnutí jsou volně použité citace z úkolů sobotní školy pro 2Q2019.  

Ján Petrovič