Víra v rodině

Život každého z nás je ovlivňován okolím, a to jak v dobrém, tak až příliš často i ve špatném smyslu. Rovněž my ovlivňujeme ostatní kolem nás. Jakou roli hraje víra (ne věrouka, ale životní postoj) v životě členů rodiny? Cílem úkolů sobotní školy pro toto čtvrtletí je harmonický život v rodinách, abychom mohli zářit jako hvězdy, které osvěcují svět.

K tomu je potřebné, abychom se drželi toho, co je správné. Oddíly Písma nám představily tři základní principy: 1) Hleďme na Krista, toho ukřižovaného 2) vyvarujme se zla v každé podobě 3) v neposlední radě zachovávejme další křesťanské (biblické) zásady, které naše církev přijala. Co můžeme my sami doporučit resp. čeho bychom se měli vyvarovat?

Jaký vliv měli někteří patriarchové, proroci a králové na společnost?  O Abrahamovi Bůh řekl: „Znám jej, že přikáže svým synům a své rodině, ať zachovávají Hospodinovu cestu“. Písmo ale přináší i příklady mužů a žen, kteří měli špatný vliv na rodinu i celý národ.

Občas se někdo dostane do svízelné situace. Daniel a spolu s ním mnoho mladých lidí bylo odvlečeno do babylonského zajetí. Samuel, Mojžíš, Josef, Ester, Námanova služebná, ti všichni prožili v nářučí milujících rodičů jen několik let. Jakou stopu zanechala výchova v raném dětství na duších těchto mladých lidí? Zaslíbení v Božím slově, síla rodiny, pomoc přátel a ujištění, že náš život je v Božích rukou, pomáhá mnoha hrdinům a hrdinkám víry úspěšně se vyrovnat s těžkými a vážnými otřesy, kterým jsou vystaveni. „Daniel si předsevzal, že se neposkvrní…“.   Jaké předsevzetí si dáme my, když máme svobodu a nehrozí nám pronásledování ze strany cizích vojáků nebo náboženské moci?

První generace – zakladatelé jsou většinou silně oddáni dané věrouce. Právě oni sformulovali základní principy společenství. Část lidí z další generace ztratí ze zřetele principy, které stojí za věroukou nebo zásadami. A u další generace se stává, že zvyk je nahrazen tradicí. Nadšení zakladatelů naprosto pomine. Nechtěli bychom se stát znovu tou první generací a vyznat společně s Jozuem: „Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu“.

Jaké poselství přineseme světu ve 21.století my? Stejné, jaké přinášeli první křesťané. 1) Ježíš byl vzkříšen a žije. 2) Tím potvrdil vše, co řekl o sobě, o Bohu a jeho lásce k hříšníkům, o odpuštění a o jistotě věčného života prostřednictvím víry v Syna Božího. 3) První křesťané otevřeli své domovy pro studium Písma, modlili se a jedli společně, dělili se o finanční prostředky a pečovali o sebe navzájem. 4) Vyznali, dali najevo, že potřebují Boha i navzájem jeden druhého. Na první místo postavili jednotu a soudržnost v církvi i v rodině, aby tak naplnili Ježíšovu modlitbu. 5) Nevěřícím směle vydávali svědectví o Ježíšové vzkříšení a utvrzovali i jeden druhého. Za svou víru byli ochotni položit i své životy.  

Ve shrnutí jsou volně použité citace z úkolů sobotní školy pro 2Q2019.  

 

Ján Petrovič