Co viděli v tvém domě?

Možná, že se nacházíme v situaci, kdy je v našem životě vše v pořádku, ale možná je všechno úplně jinak. Ale ať už je to jakkoli, jaká by byla odpověď na otázku proroka Izaiáše: „Co viděli v tvém domě?“ Čím je provoněn náš domov? Je u nás cítit duch modlitby? Nachází se tam něha, velkorysost a láska? Věnujme se podnětům, které mohou udělat z našich domovů hezčí místo k životu.

2.Pa 32,24.25.31. V oněch dnech král Chizkiáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. …. Iz. 39.kap. Babylonský král poslal Chizkiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení. Chizkiáš posly přijal a ukázal jim celou svou klenotnici, stříbro, zlato …. A ukázal jim i celou zbrojnici… V celém jeho panství nebylo nic, co by jim Chizkiáš neukázal. … Izaiáš na to řekl: „ ….. Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, … bude odneseno do Babylonu.“  Položme si úvodní otázku trochu jinak: Co neviděli v tvém domě? Každá návštěva, která zavítá do křesťanské rodiny, by měla mít příležitost setkat se s opravdovými Kristovými následovníky. Měli by se snažit najít způsob, jak se citlivě a přiměřeně podělit o dobrou zprávu o spasení v Ježíši. Že jsme umírali, ale Kristus nás uzdravil.

Ondřej vyhledal svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše.“ Členové naší rodiny jsou docela přirozeně prvními příjemci našeho úsilí šířit evangelium. Neexistuje důležitější misijní oblast než právě rodina. V rodině bychom měli každého povzbuzovat, aby se účastnil nejen společné rodinné bohoslužby, ale aby věnoval pravidelný čas i osobní bohoslužbě. Dětem a mladým lidem bychom měli věnovat dostatek času a opravdové úsilí.

Někteří členové společenství mají nevěřícího partnera nebo partnerku. Ne každý z nevěřících partnerů má pochopení pro náboženský život svého protějšku. Jak se zachovat v takových situacích? Apoštol Pavel radí, neopouštět partnera, který chce v manželském svazku zůstat, protože nevěřící partner je posvěcen věřícím partnerem a spolu s nimi i jejich děti. Prokazování milosrdenství, neochvějná věrnost, pokorná služba a laskavé svědectví na straně věřícího zvyšuje pravděpodobnost, že se i nevěřící partner rozhodne následovat Krista.

V části „Rodinný život jako svědectví“ bylo uvedeno několik biblických textů, které se vyznačovaly společnou radou: řiďte se příkladem – Božím; Kristovým; Pavlovým; lidí, kteří dosáhli zaslíbení; víry; ale i přátel, manželských párů, rodin, spoluvěřících, či nevěřících, následujme každý dobrý příklad.    

Hmatatelným vyjádřením obětavé lásky je pohostinnost. Uspokojuje základní potřeby druhého člověka – odpočinek, jídlo a přátelství. Ježíš poukázal na teologickou důležitost pohostinnosti, protože tím prokážeme službu jemu samotnému. Pohostinnost se může projevit prostou přívětivostí, ochotou modlit se za druhého nebo s ním studovat Bibli.

Moc domova spočívá v evangelizaci. Vliv správné rodiny na srdce a životy lidí je mnohem účinnější než sebelepší kázání. Otevřeme-li svá srdce a své domovy Božím životním zásadám, staneme se prostředníky, skrze něž bude proudit životodárná síla. Z našich domovů budou tryskat proudy zdraví, které přinášejí život, krásu a užitek tam, kde je dnes pusto a prázdno. (Život naplněný pokojem 186.187).

      

Ve shrnutí jsou volně použité citace z úkolů sobotní školy pro 2Q2019.  

Ján Petrovič