Rodina a čas konce

Jako synonymum „krizové situace“ se někdy používá spojení „čas konce“. Možná i proto, že bible spojuje dobu konce s krizovou situací. V tomto úkolu jsme se zabývali některými biblickými příběhy a hledali poučení pro dobu, kdy v životě prožíváme obavy, těžkosti a zápasy, nebo počítáme s tím, že takové situace mohou v našem životě nastat.

Dnešní doba je charakteristická tím, že existují velké generační problémy. Který rodič by si nepřál lépe vycházet se svými dospívajícími dětmi? Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou praktickým vyjádřením věrnosti Bohu. Verše v úkolu mají ale i širší aplikaci. Odkazují na smíření Božího lidu s Hospodinem a mluví o spojení nové generace s předchozími věrnými následovníky prostřednictvím obnovy smlouvy.  

Jezábel, sidonská manželka krále Achaba se přičinila o zavedení uctívání Baala a urychlila morální úpadek Izraele. Eliášovo jméno „Hospodin je můj Bůh“ bylo všudypřítomným pokáráním těch, kteří uctívali Baala. Poskytnout přístřeší tomuto člověku by se dalo přirovnat k přechovávání nepřítele v době válečného konfliktu. Nelze se proto divit, když vdova vyčetla Eliášovi, že je zodpovědný za smrt jejího syna. Podle pohanského uvažování totiž hřích člověka vyžadoval oběť dítěte. Vzkříšením syna ženě ukázal, že Boží moc přináší život a znovu spojuje rodinu.

Kritická doba ale vyžadovala prožít mnohem důraznější společenskou změnu. V čase večerní oběti Bůh učinil zázrak a strávil promáčené dřevo i zápalnou oběť,  aniž by Eliáš pod ní rozdělal oheň. Boží odpověď byla znamením, že Bůh svůj národ opět přijal. Dnešním ekvivalentem dávné situace by mohly být příležitosti, kdy je v našich rodinách připomínán a vyzdvihován Ježíš a jeho zachraňující milost.

Jan odsoudil hřích a vyzýval hříšníky, aby činili pokání a nechali se pokřtít. Bez uvědomění si vlastního skutečného stavu člověk necítí potřebu něčeho lepšího. Janovo poselství obracelo lidi ke svatosti Božích požadavků. Jeho posluchači si mohli uvědomit, že potřebují dokonalou Boží spravedlnost. Upřímné pokání je vždy spojeno s pokornou prosbou o to, aby nás Bůh změnil. Jan Křtitel odhaloval mělké a sobecké pokrytectví Abrahamových potomků.

Jako adventisté sedmého dne v určitém smyslu vnímáme svou roli podobně jako roli Jana Křtitele. My jako hnutí usilujeme o obnovu a pokání v souvislosti s druhým příchodem Ježíše Krista. Prostřednictvím kříže nebeský Otec obrátil srdce svých dětí zpět k sobě. Zároveň obrátil jejich srdce i jednoho k druhému. Svět nutně potřebuje projevy nesobecké péče, trvalé oddanosti a neochvějné věrnosti Bohu. Právě takové projevy mohou prostřednictvím milosti přinášet křesťanské rodiny. Zvláště v našich rodinách se musí projevovat principy evangelia, jednoty, lásky a sebeobětování.     

Ve shrnutí jsou volně použité citace z úkolů sobotní školy pro 2Q2019.  

Ján Petrovič