Shrnutí celého čtvrtletí

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Svůj čas má na této zemi vymezený i život v rodině. Ostatní ovlivňují náš život a my zase můžeme a máme pozitivně ovlivnit ten jejich.

Rozhodněme se správně, protože volby mohou zásadně změnit časný i věčný život. Někteří z nás žijí na troskách špatných rozhodnutí. Mezi naše důležitá rozhodnutí patří volba přátel a výběr životního partnera.

Život je plný změn a ty často přicházejí neočekávaně. Vstup do manželství, narození dítěte, odchod dítěte z domova, stárnutí, nemoc a nakonec umírání. Lze se připravit na smrt? Jedno důležité rozhodnutí by měl každý udělat: mít jistotu smíření s Bohem i s lidmi.        

Hospodin řekl: „Není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Přesto se člověk může dostat do situace, že je osamocený, protože je svobodný, rozvedený nebo ovdověl. Zvláštní skupinu osamělých lidí tvoří „duchovní vdovy a vdovci“. Jsou to lidé, kteří nemohou sdílet svoji víru se svým partnerem.

V Bibli nacházíme hodně slov moudrosti pro rodiny, která se týkají výchovných rad pro rodiče, morálních zásad v oblasti sexuality. 

Královská milostná píseň. Jedním z nejdůležitějších a nejdelších období života je manželství. Vztah mezi mužem a ženou probíhá ve třech rovinách: 1) zájmové v oblasti praktického života 2) názorové v oblasti duchovního života a 3) intimní v oblasti lidských bytostí. Tento úkol se zaměřil především na tajemství lidské intimity a rozkoš manželské lásky. Žel, že dnes jsme svědky toho, že Bohem vymezené hranice, se na všech frontách začínají odstraňovat. 

Klíče k rodinné jednotě. Prvním a nejdůležitější klíčem k rodinné jednotě je – Kristus, jako střed rodiny. Budování jednoty v rodině by mělo být nejdůležitější částí společného života. Tím nejspolehlivějším pojivem je láska. Ničitelé rodiny mají svoji konkrétní podobu. Jednou z nich je pýcha a sobectví.

Období rodičovství. Cílem tohoto úkolu bylo uvažovat o období rodičovství, o výzvách, obavách, uspokojení a radostech, které toto období přináší. Rodiče, veďte a vychovávejte děti, aby od dětství milovaly a poslouchaly Hospodina. „Zasvěť chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“

Čas ztrát. Všichni známe realitu bolesti a ztráty. Když dopadne na naši rodinu, prožíváme ji skutečně hluboce. Nejčastěji ztrácíme zdraví, vztah, důvěru a lásku (v důsledku násilí), svobodu (v důsledku závislosti) a nakonec i život.

Období obtíží – Konflikty. Existují principy, které pomáhají předejít konfliktům s lidmi. Pokud nastanou, je dobré problém jasně pojmenovat a naplno se věnovat jeho řešení, které by bylo k prospěchu všech zúčastněných. Modleme se za druhé a odpouštějme jim. Neřešené konflikty a přetrvávající hněv přerostou do ničivého vztahu plného násilí v rozporu s Božským principem nesobecké lásky. Když se proviníme my sami, měli bychom se pokusit narušený vztah napravit. Vyvinout iniciativu, zajít za člověkem, kterému jsme ublížili a vyjádřit lítost nad svým chováním a vzniklou situací a poprosit o odpuštění.

Víra v rodině. Život každého z nás je ovlivňován okolím.  Jakou roli hraje víra  v životě členů rodiny? Cílem úkolů sobotní školy pro toto čtvrtletí je harmonický život v rodinách. K tomu je potřebné, abychom se drželi toho, co je správné. Hleďme na Krista a vyvarujme se zla v každé podobě. Připomínejme si, jaký vliv měli někteří patriarchové, proroci a králové na společnost. Přinášejme světu stejné poselství, jaké přinášeli první křesťané. Za svou víru byli ochotni položit i své životy. 

Co viděli v tvém domě? Čím je provoněn náš domov? Je u nás cítit duch modlitby? Nachází se tam něha, velkorysost a láska? Věnujme se podnětům, které mohou udělat z našich domovů hezčí místo k životu. Neexistuje důležitější misijní oblast, než právě rodina. Následujme každý dobrý příklad. Hmatatelným vyjádřením obětavé lásky je pohostinnost. Vliv správné rodiny na srdce a životy lidí je mnohem účinnější než sebelepší kázání.

Rodina a čas konce. Jako synonymum „krizové situace“ se někdy používá spojení „čas konce“. Čas konce je spojen se vznikem generačních problémů. V náboženské oblasti lze situaci přirovnat modloslužbě za vlády krále Achaba. Kritická doba vyžadovala prožít důraznou společenskou změnu. Dnešním ekvivalentem dávné situace by mohly být příležitosti, kdy je v našich rodinách připomínán a vyzdvihován Ježíš a jeho zachraňující milost. Právě takové projevy mohou prostřednictvím milosti přinášet křesťanské rodiny.   

Ján Petrovič