admin

Tento uživatel doposud nenapsal žádné informace o sobě


Příspěvky od admin

Sobota 7.října 2023 – Vsetín

Dnešní sobotu jsme prožili společně s ostatními valašskými sbory na společné bohoslužbě ve Vsetíně. Důvodem byla vzácná návštěva bratra Marka Harasteje, který nám přijel nabídnout studium na ATI, ale hlavně nám posloužil kázáním.

Sobotní škola proběhla ve dvou třídách. Studovali jsme první úkol nového čtvrtletí z tématu „Povoláni Bohem“. Biblické úkoly pro toto čtvrtletí naši pozornost zaměřují na konkrétní, praktické kroky. Prozkoumáme společně několik motivujících biblických příběhů. Budeme číst o povzbuzujících zkušenostech. Dozvíme se o dostupných možnostech, které nám pomohou oslovit naše bližní (zejména ty, kteří nejsou křesťané). To vše však bude sloužit jen jako motivace.  Skutečným cílem, opravdovou podstatou každé lekce je to, na co se zaměříme vždy v části na čtvrtek – výzva vykročit a udělat něco konkrétního, praktického. Budeme mluvit o teologických pravdách a ukážeme si různé využitelné nápady a návody.  A každá část na čtvrtek bude obsahovat i výzvy, které budou na sebe postupně navazovat. Cílem je, aby každý z nás přijal výzvu, modlil se o vedení Duchem svatým, uplatnil to, co se naučil.

Více >

Nový úkol sobotní školy

Přijďte spolu s námi studovat nové úkoly sobotní školy s názvem „Povoláni Bohem“.

Scházíme se každou sobotu v 9.30 hodin.

Beseda Adra Klubu zdraví

Je zvláštní pocit poslouchat vyprávění o postavách vašich dětských knížek, a potom se dozvědět, že chodily stejnými ulicemi, navštěvovaly stejná místa a bydlely ve stejné ulici jako vy. Povídání pana ing.Jadrníčka o osudech Gabry a Málinky, o jejich stále nemocném tatínkovi, statečné a houževnaté mamince a méně či více příznivých životních cestách jednotlivých členů rodiny Tauberů bylo velice zajímavé. Ani jsme netušili, na kolika místech naší republiky nechali tito lidé své stopy, které se táhnou až do dnešních dnů.

Pan Jadrníček je člověk se zápalem pro věc. Prošel řadu matrik, muzeí, kontaktoval osobně potomky slavných „cérek z ValMezu“, vypátral řadu článků, dopisů, dobových fotografií, které jsme měli možnost shlédnout. A i když povídání o nich by zabralo několik hodin, ještě stále není u konce. Objevil nová spojení a nové postavy, jejichž osudy pana Jadrníčka nenechávají lhostejným. Přejeme mu mnoho zdaru v jeho badatelské práci a věříme, že nás se svými poznatky seznámí v nějaké další besedě.

Rozpis kázání a učitelů sobotní školy

Společné shromáždění ve Vsetíně

V sobotu 7.října 2023 se sejdeme na společné bohoslužbě ve Vsetíně.

Kázáním z Božího slova nám poslouží bratr Marek Harastej.

Začátek shromáždění v 9.30 hodin.

Slavnostní bohoslužba Díkuvzdání

Beseda Adra Klubu zdraví

Sobota 30.září 2023

Třetí čtvrtletí tohoto roku mělo netradičně 14 sobot, a ta poslední nastala právě dnes. Svou návštěvou ve shromáždění nás potěšili jak manželé Klečkovi, tak příbuzní Pimkových a Kimlerových z Kanady a z jižních Čech. Hned bylo o čem povídat.

Úkolem sobotní školy s názvem „Milost vám a pokoj“ nás provedl Petr Chára. Šlo vlastně o shrnutí nejdůležitějších témat, která nám apoštol Pavel ve svém listu Efezským předkládá. Nezaměřuje se na místní problémy. Dopis píše tak, jako by se snažil oslovit všechny věřící a všechny křesťanské sbory v kterémkoliv místě a době. Nadčasová témata dopisu mají za úkol ovlivnit náš svět a naše uvažování.

Více >

Sobota 23.září 2023

Krásným sluníčkovým počasí dnešní soboty dává léto znát, že se ještě nechce vzdát své vlády, a že když přišlo letos později, vynahradí nám to krásným babím létem. A to nás velmi těší. Děkujeme našemu Pánu za nádherné dny, kdy můžeme podniknout nějaký pěkný výlet, nebo si udělat radost prací na zahrádce.

Dnešní úkol s názvem „Evangelium pokoje“ s námi probrala Květa Tyšerová. Zde jsou nejdůležitější myšlenky.

Více >

První beseda Adra Klubu zdraví letošního školního roku

Svatá Písma praví, že doma není prorok prorokem. Čtvrtek, jednadvacátého devátý, je výjimkou. Účastníci besedy o krásách Korsiky, která proběhla v místní knihovně, shodně potvrdí, že domácí Iva Chárová, jež ostrov během jedné hodiny publiku představila, může v cestovatelských přednáškách soupeřit s profesionály. Fotografie, videa, hudební vložky i vlastní výklad přiblížil hornatý kousek země s bizarními městy a nádhernými plážemi tak barvitě, že duše neposedných tuláků nenabudou klidu, dokud rodiště Kryštofa Kolumba a Napoleona Bonaparte nenavštíví. Není divu, že nejmenovaní jedinci, mezi něž náleží i zákonný partner přednášející, se tam opakovaně vracejí. Takže, pokud hledáte tip na příští dovolenou, Ivana s Petrem vám poradí…

František Tomanec

Sobota 16.září 2023

Pokud je učitelem sobotní školy František Tomanec, je to záruka toho, že se na téma podíváme s nadhledem a diskuze bude bohatá. Nejinak to bylo dnes. I když téma „Výzva k boji“ zní více než bojovně a František je známý pacifista, vše jsme pochopili (doufejme) správně.

Apoštol Pavel čtenáře (tehdejší i dnešní) upozorňuje, že tím, že se postavili na stranu Krista, stávají se také jeho „spojenci“ ve velkém vesmírném sporu mezi dobrem a zlem. Díky němu budou mít dostatek sil do tohoto „boje“ proti silám zla. Věřící si mají obléci „plnou Boží zbroj“, aby mohli všemu odolat a obstáli.  Věřící mají být: (1) aktivní v naplňování poslání církve; (2)  pozorní vůči neviditelným silám, které ovlivňují jejich životy a svědectví; (3) vnímaví k tomu, že úspěch jim může zajistit jen Bůh,  a aby (4) si byli vždy vědomi důležitosti jednoty a spolupráce mezi věřícími.

Více >

První beseda Adra Klubu zdraví po prázdninové přestávce

Upozornění

V sobotu 16.září 2023 společně oslavíme eucharistii – připomeneme si Poslední večeři Ježíše Krista a Jeho smrt na kříži, kterou nás vykoupil.

 

1. List do Korintu 11, 23 – 27: 

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně…

 

Velký příběh Bible tentokrát o Večeři Páně « Sbor Církve adventistů 7. dne Sokolov

Sobota 9.září 2023

Mládí vpřed ! Tak by se dala charakterizovat dnešní sobota. Úvodního slova se totiž chopila mladičká Jindřiška Mročková, a šlo jí to velmi dobře. Zahájila nám sobotní bohoslužbu čtením z Žalmů, písní a opakováním minulého úkolu. Asi bychom se měli zamyslet, jestli by nebylo dobré přenést na naše mládežníky mnohem více odpovědnosti a služeb. Určitě by to prospělo jim, ale i našim shromážděním. Mladým to za kazatelnou prostě sluší.

Více >

Ameňák :-)

Jan 2, 14.-15.

V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly.

Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel.

Sobota 2.září 2023

Dnešního dne se modlitebna krásně zaplnila, jako by příchozí tušili, že se dnes něco chystá. Přivítali jsme několik návštěv, včetně 6 mládežníků, kteří nám udělali obzvláště radost. Mladých u nás není nikdy dost. Mládežnickou školu vedla Adélka Vráblová.

Pustili jsme se do úkolu sobotní školy, který byl v režii manželů Petrovičových. Bratr Jenda sice opět zapomněl vytisknout shrnutí minulého úkolu, ale jistě to není příznak zapomnětlivosti, nýbrž přehršle úkolů, které nese na svých bedrech. Ještě že je sobota a může si odpočinout. Opět jsme si pomohli výpočetní technikou a o shrnutí jsme ochuzeni nebyli. Anička Petrovičová začala probírat úkol s názvem „Společně pod křížem“.  Zpočátku to sice vypadalo, že se nikdo nepřipravil, protože reakce byly spíše sporadické. Asi to bylo začátkem školního roku, který na všechny dolehl. Nicméně nakonec se rozproudila bohatá diskuze a Anička v roli učitele byla potěšena.

Více >

Upozornění

V sobotu 2.září 2023 se po dopolední bohoslužbě sejdeme u společného obědu.

Těšíme se na příjemné odpoledne.

Sobota 26.srpna 2023

Když jsme před 14 dny navštívili v rámci sborového výletu sbor Břeclav, líbilo se nám, že bohoslužba začíná odbíjením zvonů ve věži. Sbor totiž sídlí v opraveném kostele. A tak aby s námi necloumala závist :-), započali jsme dnešní shromáždění také zvukem zvonů. Sice pouze z internetu, ale i tak to bylo hezké.

Tak jako každou sobotu jsme očekávali shrnutí minulého úkolu sobotní školy Jendy Petroviče. Nicméně přehršel starostí způsobila, že stránka se shrnutím zůstala doma na stole. V takových chvílí oceníme staršími generacemi mnohdy zatracovanou výpočetní techniku, která nám pomohla shrnutí zobrazit a tak jsme o něj nepřišli.

V novém úkolu s názvem Žít moudře apoštol Pavel porovnává to, čemu přikládali hodnotu pohané, a čemu věřící. Pohané pokládali za příjemnou součást života dvojsmyslné řeči a oplzlé vtipy, alkohol a zhýralý sex. Věřící však vědí, že přichází den soudu, kdy se ukáže skutečná hodnota všeho. Namísto toho, aby se vrhali do víru nemravností a užívání si života, mají považovat za cenné vše, co je dobré, spravedlivé a pravdivé v Kristu. Pavel je vybízí, aby se chopili nabídky, kterou dostali v Kristu, a žili (a tedy my všichni) na prahu věčnosti. Tyto myšlenky s námi probral jmenovec Pavel Pimek.

Více >

Sobota 19.srpna 2023

V těchto dnech se koná ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival, jehož hostem je také Doc.Jiří Beneš, teolog, biblista a vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě UK. Bylo by škoda jeho přítomnosti nevyužít. Proto se dnes konala společná bohoslužba všech valašských sborů ve Vsetíně a bratr Beneš nám sloužil kázáním.

Videozáznam můžete shlédnout zde.

Více >

Velká voda 16. a 17.srpna 2023

Zhruba 2x do roka máme v našem sborovém domě možnost využít soukromé koupaliště. Stane se tak vždy, když přijdou přívalové deště. Vzhledem k nedobře vyprojektované kanalizaci v naší čtvrti, kdy voda ze všech směrů odtéká do nejnižšího místa – vjezdu do sboru, se sjezd do garáže zaplňuje s železnou pravidelností do výšky dospělého člověka. Vloni již dřevěná vrata nevydržela a tlak vody je prolomil. S vírou, že nová vrata, tentokrát plechová a s vystužením, velkou vodu zvládnou, jsme byli letos celkem klidní. Nicméně ani ocel vodě neodolala a opět jsme si mohli, pokud bychom našli odvahu do kalné vody vlézt, zopakovat různé plavecké styly přímo před vchodem do sboru. A po opadnutí vody využít bahenní koupele… Letos nás voda potrápila během 24hodin hned 2x. Tak snad už máme pro letošní rok „vybráno“.